Καρυές Παυσανίας

Νέα - Ενημέρωση


03.06.2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ» με προϋπολογισμό 284.747,45 ευρώ (229.635,04 πλέον ΦΠΑ 55.112,41 ευρώ) στο πλαίσιο του του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΤΗΤΩΝ)» και ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων».

  1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ.
  2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: γραπτώς σε σφραγισμένο φάκελο στην ταχυδρομική διεύθυνση Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών, υπ' όψη κ. Μιχαήλ Ρέπουλη, οδός Γρεβενών 14, Δροσιά ΤΚ 14572,
  3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ: Αθήνα, 25 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00
  4. Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει την ανακαίνιση αξιοποίηση δύο όμορων κτιρίων, αποτελουμένων από υπόγειο, ισόγειο όροφο, πρώτο όροφο και εξώστες συνολικού εμβαδού περί τα 600 τ.μ. περίπου (υπόγειο 128 τ.μ. ισόγειο 259 τ.μ. 1ος 208 τ.μ. ) στον οικισμό Καρυών Λακωνίας. Το ανωτέρω Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 19, Υπομέτρο 19.2, χρηματοδοτεί τις επιλεχθείσες δαπάνες/εργασίες που αφορούν εμβαδόν 405 τ.μ. και στους τρείς ορόφους. Οι δαπάνες/εργασίες για το υπόλοιπο εμβαδόν χρηματοδοτούνται από τον αναθέτοντα φορέα.
  5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες, εγγυητικής επιστολής, ποσού 4.500,00 €.
  6. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια καθώς και την τεχνική και επαγγελματική του ικανότητα, σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης.
  7. Οι ενδιαφερόμενοι για την έντυπη παραλαβή του πλήρους κειμένου  της διακήρυξης και των σχετικών  εγγράφων  που τη συνοδεύουν, μπορούν να απευθύνονται στον  κ. Μιχαήλ Ρέπουλη τηλ. 6944784563, email: lawteam450@gmail.com ή στην ιστοσελίδα "karyes.gr" στη θέση «Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός», από την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας.

Αθήνα 3 Iουνίου 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μιχαήλ Ρέπουλης

Έγγραφα Διαγωνισμού

Μελέτες Διαγωνισμού