Καρυές Παυσανίας

Νέα - Ενημέρωση


06.10.2023

Ανακοίνωση του Σωματείου Καταπιστεύματος «Π. Κερχουλά»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καρυές, 5-10-2023

Την Κυριακή, 22α Οκτωβρίου 2023 (μετά τις Αυτοδιοικητικές εκλογές) και ώρα 10:00 πρωινή, συγκαλείται η ετήσια Γενική Συνέλευση (ΓΣ) των μελών του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 12.1 του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, στην αίθουσα του Κοινοτικού Κτιρίου ΚΑΡΥΩΝ, με προς συζήτηση τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ο Αναλυτικός ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δράσης  του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ),
  2. Η Έγκριση του  Ισολογισμού Οικονομικού έτους 2022 & Οικονομικού Απολογισμού περιόδου 1/10/2022 – 9/10/2023
  3. Η  Έγκριση της Έκθεσης της ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και απαλλαγή του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου, 
  4. Η Έγκριση του Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού του επόμενου έτους  και
  5. Οι Αρχαιρεσίες εκλογής των μελών της Διοίκησης του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ,

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στα όργανα Διοίκησης του Σωματείου (Δ.Σ. & Ελεγκτική Επιτροπή), παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αντίστοιχη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση που, υποδείγματά τους, είναι αναρτημένα δίπλα στην παρούσα ανακοίνωση και να την παραδώσουν στον Πρόεδρο του Σωματείου κ. Ντεβέκο, τηλ. 6975746870, το αργότερο μέχρι την 17-10-2023, προκειμένου να ετοιμαστούν τα ψηφοδέλτια.  Έντυπα αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης μπορούν να προμηθευτούν από τον Πρόεδρο του Σωματείου καθώς και από τα μέλη Ανδρέα Βουκίδη και Βασίλη Βαγενά.

Προηγείται της συνεδρίασης 10:00 μέχρι 11:00

α) Η προσέλευση των μελών και ο έλεγχος της ταμειακής τακτοποίησής τους,
β)  Η υποβολή ενυπόγραφων εξουσιοδοτήσεων για την αντιπροσώπευση μελών και
γ)  Καλωσόρισμα και κήρυξη έναρξης της συνεδρίασης της ΓΣ από τον Πρόεδρο του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ κ. Γιώργο Ντεβέκο.

Ακολουθεί:

δ)  Η εκλογή από τα παρόντα μέλη του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, του  Προέδρου και του  Γραμματέα της  ΓΣ και
ε)  Ο έλεγχος της απαρτίας, κατά το άρθρο 13.5 του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.

Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί απαρτία, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση ορίζεται την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο και αν και τότε δεν διαπιστωθεί απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 13.6 του Καταστατικού, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση ορίζεται την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ          Ο Γραμματέας του ΔΣ
   
Γιώργος Ντεβέκος     Γιώργος Αθαναήλος